Kusov: 0 Cena: 0 €

Obchodné podmienky

 1. Spôsob objednávania
 2. Povinnosti predávajúceho
 3. Povinnosti kupujúceho
 4. Ceny tovaru
 5. Dodacie podmienky
 6. Termín dodania
 7. Spôsob dodania
 8. Poštovné
 9. Zrušenie objednávky
 10. Reklamácie
 11. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu animal@stonline.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:
 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných prekážok.
 5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov nám tieto bezodkladne oznámiť.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
K cene tovaru je pripočítané poštovné.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorázovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemôžeme dodať, pošleme len ostatné objednané tovary (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky - preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo), ktoré máme, a k chýbajúcim, ktoré sú vypredané, sa už nevraciame - len v prípade, že nám neskôr pošlete ďalšiu objednávku, alebo ak sa dohodne inak. Prípadne objednávku vybavíme na základe dohody.

V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar doobjednať, urobte tak do 24 hodín od zaslania vašej predchádzajúcej objednávky. Doobjednané tituly vám potom zašleme naraz s prvou objednávkou.

6. Termín dodania

Dodacia lehota je najneskôr do 3 týždňov po zaslaní objednávky. Tento termín je však hraničný, zvyčajne vám tovar príde do 7 pracovných dní. V súrnych prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste ho potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť prednostne, v čo možno najskoršom termíne.

Ak zásielku nedostanete po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom. Stáva sa, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky. Dodacia lehota môže byť primerane predĺžená, ak je omeškanie spôsobené nami nezavinenými okolnosťami (meškanie zásielky, strata zásielky...).

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame:
 1. poštou na dobierku
 2. poštou pri platbe vopred na účet
 3. kuriérskou službou

Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách a našom obchode.

8. Poštovné

1. DOBIERKA

Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaslanú prostredníctvom Slovenskej pošty je účtované podľa aktuálnych taríf Slovenskej pošty (priložené nižšie). Vzhľadom na skutočnosť, že Slovenská pošta doručuje balíky iba do hmotnosti 10 kg, pripájam aktuálny cenník kuriérskej služby.

Slovenská pošta - cenník 2013

Druh zásielky Hmotnosť v kg Cena v € Dobierka
list 1.trieda do 1 kg 1,50 1,10 €
list 1.trieda do 2 kg 2,50 1,10 €
list 2.trieda do 1 kg 1,40 1,10 €
list 2.trieda do 2 kg 2,40 1,10 €
balík 1.trieda do 2 kg 3,50 1,10 €
balík 1.trieda do 5 kg 4,00 1,10 €
balík 1.trieda do 10 kg 5,00 1,10 €
balík 2.trieda do 2 kg 2,80 1,10 €
balík 2.trieda do 5 kg 3,20 1,10 €
balík 2.trieda do 10 kg 4,00 1,10 €


Cenník kuriérskej služby

Expres Kuriér Do hmotnosti Maximálny objem v m3 Cena v €
15 kg 0,055 9,00
20 kg 0,080 9,60
25 kg 0,110 10,20
30 kg 0,145 10,80
40 kg 0,170 14,40
50 kg 0,200 18,00
75 kg 0,300 22,20
100 kg 0,450 27,00
125 kg 0,600 34,50
150 kg 0,750 40,50
200 kg 0,900 49,50
250 kg 1,100 60,00


Easy Expres 1 1 Kg 6,00
Easy Expres 10 10 Kg 6,30

V prípade ak hmotnosť a objem nie sú v rovnakej cenovej kategórii,
cena zásielky sa vypočítava z vyššej cenovej kategórie.

2. INTERNETBANKING

Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaplatenú vopred na účet je s
V prípade, že chcete zaplatiť za objednávku vopred a v objednávkovom formulári zvolíte možnosť Platba vopred na účet, obratom Vám zašleme e-mailom faktúru, ktorú zaplatíte. Tovar zasielame po úhrade faktúry. Originál vami uhradenej faktúry pripájame k zásielke. Termín dodania po úhrade je do 14 dní. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme kontaktovať.

Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie. Do Českej republiky zasielame tovar aj na dobierku, do ostatných krajín EÚ tovar zasielame po úhrade vopred.

9. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na animal@stonline.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Vrátené zásielky

Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy z pošty o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom mailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.
Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

10. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
 1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru
 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo cene), alebo dostanete so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či nedostanete žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od prevzania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

11. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar.
Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.